• A A A

  Tschantamaints

  Tschantamaints da la corporaziun vschinela da Madulain

  II.
  Organisaziun da la corporaziun vschinela
  Organs
  Art. 15
  Ils organs da la corporaziun vschinela sun:
  a) La radunanza
  b) La suprastanza
  c) Il post da controlla
    a) La radunanza vschinela
  Radunanza/
  cumpetenzas  Art. 16
  La radunanza da vschins es l’organ superiur da la corporaziun vschinela ed ho seguaintas cumpetenzas:
  1. da tscherner mincha duos ans i’l mais marz sia suprastanza, chi’s cumpuona dal president, il vicepresident e l’actuar. Scu commembers dal post da controlla figüreschan ils revisuors da quint da la vschinauncha politica. Els cumainzan lur uffizi als prüms avrigl;
  2. da conceder il vschinedi;
  3. d’appruver contrats da fittaunza chi düran 20 ans e passa;
  4. d’appruver tuot ils contrats schi consernan il posess da la corporaziun vschinela;
  5. Tuot ils affers seguond Art 16 ciff. 4 staun eir gnir decis da la radunanza cumünela. In cas da differenzas vegnan quellas suotamissas ad üna seguonda radunanza. Scha las differenzas nu paun gnir scholtas schi vela la tractanda scu sbütteda.
  Bannida


  Art. 17
  1. La radunanza vschinela stu gnir bannida in scrit almain 5 dis ouravaunt. Ella ho dad indicher las tractandas dal di inclus varia
  Ulteriuras disposiziuns 2. Dal rest velan ils drets politics tenor ledscha chantunela.
    b) La suprastanza
  La suprastanza
  Art. 18
  A la suprastanza faun part il president, il vicepresident e l’actuar.
  La suprastanza ho seguaints dovairs e cumpetenzas:
  1. da rapreschanter la corporaziun vschinela in fatscha a terzs. Duos da sieus commembers haun collectivmaing il dret da firmer per la
  Dovairs/cumpetenzas


  corporaziun vschinela;
  2. da preparer tuot ils affers a maun da la radunanza da vschins;
  3. d’applicher il dret vschinel e dad executer las decisiuns da la radunanza.
  Il president da vschins

  Art. 19
  Il president bannischa e presidiescha la radunanza e las tschantedas da la suprastanza.
  Il vicepresident


  Art. 20
  Il vicepresident substituischa il president da vschins in tuot sias funcziuns in cas d’impedimaint da quel.
  L’actuar

  Art. 21
  L’actuar maina il protocol da la radunanza e da las tschantedas da la suprastanza.
    b) L’organ da controlla
  L’organ da controlla

  Art. 22
  L’organ da controlla figürescha in fuorma d’üna cumischiun sindicatriza.
  1.
  Dispusiziuns finelas
  La corporaziun
  vschinela

  Art. 1
  La corporaziun vschinela da Madulain es üna corporaziun da dret
  public. Ella consista dals vschins chi sun domicilios sün sieu territori
  Autonomia


  Art. 2
  Ils vschins haun il dret legislativ ed administrativ i’ls limits da las ledschas chantunelas e federelas.
  Abels da vusche

  Art. 3
  Vuscher paun tuots ils vschins e las vschinas chi’d haun accumplieu il 18 evel an.
  Dret da vuscher


  Art. 4
  Il dret da vuscher in affers vschinels haun tuot ils vschins da Madulain chi sun abels da vuscher e chi sun domicilios in vschinauncha.
  Elegibilted e düreda d’uffizi


  Art. 5
  Minchün chi’d ho il dret da vuscher po gnir tschernieu in ün uffizi
  vschinel, scha sia elegibilted nun es exclusa tres sentenzcha penela. La perioda d’uffizi düra 2 ans.
  Exclusiun


  Art. 6
  Paraints e quinos/quinedas in lingia directa, conjughels e fradgliuns nu paun appartgnair a medem temp a la listessa autorited vschinela.
  Dovair da s’absanter  Art. 7
  Mincha commember d’ün organ vschinel u da la radunanza vschinela as stu absanter dürant las discussiuns u votaziuns d’ün affer, sch’el u sieus paraints i’l sen da l’art. 6 haun ün interess persunel immediat vi da la chosa.
  Dret da petiziun


  Art. 8
  Mincha vschin ho il dret d’inoltrer a la suprastanza propostas, plaunts e giavüschs in scrit. La suprastanza stu piglier pusiziun infra temp ütil.
  Dret d’iniziativa

  Art. 9
  Instanzas in scrit a maun da la radunanza staun gnir inoltredas a la suprastanza ed haun dad esser suottascrittas d’almain 5 persunas chi’d haun il dret da vuscher.
  L’iniziativa po gnir inoltreda in fuorma d’üna proposta generela u d’ün sböz formulo. La suprastanza stu preschanter quistas instanzas infra temp ütil, il pü tard infra 4 mais, a la radunanza vschinela. Ella po fer üna proposta.
  Iniziativas illeghelas


  Art. 10
  Propostas d’iniziativa chi cuntradischan a ledschas nu sun admissas e nu vegnan suottamissas a la radunanza.
  Infuormaziuns  Art. 11
  Mincha votant u votanta chi fo part a la radunanza po dumander suot la tractanda varia infuormaziuns da fatschendas chi nu sun sülla glista da tractandas. Suot varia nu paun gnir trattas üngünas decisiuns.
  Dret da recuors
  Art. 12
  Cunter decisiuns da la suprastanza as po fer recuors in scrit a la radunanza infra 20 dis, scha ledschas superiuras nu prescrivan oter. Cunter decisiuns da la radunanza as po recuorrer infra 20 dis al tribunel administrativ chantunel. Il temp da recuorer cumainza cul di da la publicaziun dal protocol.
  Lingua

  Art. 13
  La lingua uffiziela es il rumauntsch putèr.
  Protocol  Art. 14
  Las decisiuns dals organs da la corporaziun vschinela haun da gnir protocolledas. Ils protocols vegnan suotascrits dal president e da l’actuar. Els vegnan pendieus sü in chesa cumünela. Parts chi trattan da persunas han da gnir laschedas davent per la publicaziun. Mincha votant ho il dret da guarder aint i’l protocol da la radunanza vschinela.
  Extrats da protocols da la suprastanza vegnan be fats scha’l petent cumprova d’avair ün interess vi da la tractanda chi’d es degn da gnir resguardo.
  III.
  Dispusiziuns finanzielas
  Finanzas


  Art. 23
  Tuot las spaisas da l’administraziun da la corporaziun vschinela vaun a charg da la chascha cumünela.
  IV.
  Dispusiziuns finelas
  Eliminaziun dret vegl  Art. 24
  1. Quists tschantamaints rimplazzan tuot quels vegls. Cun lur entreda in vigur sun abolidas tuottas decisiuns chi cuntradischan ad els.
  2. La fuorma masculina in quists tschantamaints velan taunt per duonnas
  Fuorma feminina scu eir per hommens.
  Revisiun


  3. Propostas per müdedas da tschantamaints dessan gnir formuledas cun la bannida. Tuot las müdedas aintran però in vigur pür zieva cha sun appruvedas d’üna seguonda radunanza, bannida na pü bod scu 8 dis zieva la prüma, ed acceptedas da la Regenza.
  Entreda in vigur

  4. Quists tschantamaints aintran in vigur zieva ch’els sun gnieus acceptos da la radunanza vschinela. Els staun gnir suottamiss a la Regenza per
  Infuormaziuns  Art. 11
  Mincha votant u votanta chi fo part a la radunanza po dumander suot la tractanda varia infuormaziuns da fatschendas chi nu sun sülla glista da tractandas. Suot varia nu paun gnir trattas üngünas decisiuns.
  Dret da recuors
  Art. 12
  Cunter decisiuns da la suprastanza as po fer recuors in scrit a la radunanza infra 20 dis, scha ledschas superiuras nu prescrivan oter. Cunter decisiuns da la radunanza as po recuorrer infra 20 dis al tribunel administrativ chantunel. Il temp da recuorer cumainza cul di da la publicaziun dal protocol.

  Decis uschè in radunanza vschinela dals 22 october 2001.

  Il president
  (Johannes Etter)
  L’actuara (M. Martinazzoli)

  Appruvo da la Regenza als 18.12.2001
  In nom da la Regenza

  la presidenta
  Dr. E. Widmer-Schlumpf

  Il chancelier
  Dr. C. Riesen